Chokhat Chaang, Chokhat Chaang, Ek Maajhaa Paandurang, Ek Maajhaa…..