Lo Shardhdaanjali Raashtra Purush, Shat Koti, Shat Koti Hriday Kanj Khile Hai…