Lo Shradhdhaanjalee Raashtra Purush, Shat koti Hriday Ke Kunj Khile Hai…