Maharashtra Ke Sher Shivaji, Har Har Mahadev… Dhanya Shivaji Dhanya Tum…..