Nakoch Jagane Prabho Dayaa Kar, Maran Deoonee Sodav Lavakar…